လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ ၁၇:၄၅ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁

     ၁၇:၄၅  User:141.101.77.197‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၃၀၄). . [141.101.105.79‎; 162.158.111.10‎; 141.101.76.5‎; 141.101.76.67‎; 141.101.105.131‎ (၂×)]
      ၁၇:၄၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၅၄). . 141.101.105.131 (ဆွေးနွေး) (goubrubbdk)
      ၁၆:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁). . 141.101.76.5 (ဆွေးနွေး) (khctacpr)
      ၁၆:၁၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၅၇). . 141.101.105.131 (ဆွေးနွေး) (batxjsun)
      ၁၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၄၈). . 141.101.76.67 (ဆွေးနွေး) (ybudrezu)
      ၁၆:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၁၃). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) (isjlerfr)
      ၁၅:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၉). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (qwplmbyh)
     ၁၇:၄၃  User:162.158.111.94‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၀ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၃၈). . [141.101.104.50‎; 141.101.105.131‎; 141.101.76.5‎; 141.101.77.175‎; 162.158.111.106‎; 141.101.105.79‎ (၅×)]
      ၁၇:၄၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၀). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (mcjmrfon)
      ၁၇:၂၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (srorowync)
      ၁၆:၄၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၉၆၃၂). . 141.101.76.5 (ဆွေးနွေး) (jppbzlul)
      ၁၆:၃၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၉၇၀၄). . 141.101.105.131 (ဆွေးနွေး) (pbiwfxzc)
      ၁၆:၃၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၉). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (sfigcopm)
      ၁၆:၂၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၂၃). . 141.101.77.175 (ဆွေးနွေး) (ukuullzm)
      ၁၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၅၁). . 162.158.111.106 (ဆွေးနွေး) (xfsjnlxd)
      ၁၆:၁၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၄၂). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (fqibggyc)
      ၁၆:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၆၇). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (wfmylwuq)
      ၁၅:၁၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၆၁). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (lrccqulq)
     ၁၇:၄၁  User:141.101.104.198‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၉ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၉၉၂၁). . [162.158.111.10‎; 141.101.105.79‎; 141.101.104.226‎ (၂×); 141.101.104.50‎ (၂×); 141.101.76.159‎ (၃×)]
      ၁၇:၄၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၇). . 162.158.111.10 (ဆွေးနွေး) (scmmgani)
      ၁၇:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၄၉). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (tpiekbdb)
      ၁၆:၅၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၂၇). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (lykfmugnbg)
      ၁၆:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၁၆). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (sfbdipci)
      ၁၆:၁၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၂၆). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (unkakjnc)
      ၁၆:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၄၀). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (ahueuobr)
      ၁၆:၀၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၄၅). . 141.101.104.226 (ဆွေးနွေး) (xbofnyxt)
      ၁၅:၅၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၇၄). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (imkiqkca)
      ၁၅:၄၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၉၆၅၅). . 141.101.104.226 (ဆွေးနွေး) (wiuzawpi)
     ၁၇:၃၁  User:172.69.54.108‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၀ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၄၃၆). . [141.101.104.140‎ (၂×); 141.101.104.50‎ (၂×); 141.101.105.79‎ (၂×); 141.101.76.159‎ (၄×)]
      ၁၇:၃၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၃၀). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (rstgoslu)
      ၁၇:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၅). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (qrwptjqv)
      ၁၇:၀၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၆). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (ngmyyobi)
      ၁၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆၃). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (yoyfafym)
      ၁၆:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၉၅). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (prfofgwz)
      ၁၆:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၅). . 141.101.104.140 (ဆွေးနွေး) (jpcxwpqxym)
      ၁၅:၅၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၅၉). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (tbcxcpjb)
      ၁၅:၅၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၂). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (kxseysjl)
      ၁၅:၅၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁). . 141.101.104.140 (ဆွေးနွေး) (dpjyuivz)
      ၁၅:၂၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၈). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (kfofifbm)
     ၁၇:၂၁  User:172.69.55.193‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၂၃၁). . [141.101.105.79‎; 141.101.76.5‎; 141.101.105.131‎; 141.101.76.159‎ (၃×)]
      ၁၇:၂၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၃၄). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (gchrfvcxn)
      ၁၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၁). . 141.101.105.131 (ဆွေးနွေး) (scisavmd)
      ၁၆:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၅). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (dghkgfnl)
      ၁၅:၂၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၅၀). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (zzeucjwo)
      ၁၅:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၁၃). . 141.101.76.159 (ဆွေးနွေး) (essrgwiz)
      ၁၅:၁၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၂၆). . 141.101.76.5 (ဆွေးနွေး) (sjovvyvb)
     ၁၇:၀၅  User:141.101.105.69‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၅၄၃). . 141.101.77.175 (ဆွေးနွေး) (xvhrxjygm)
     ၁၆:၅၂  User:172.69.55.49‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၁၁၂). . [141.101.104.50‎; 172.69.54.150‎]
      ၁၆:၅၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၈). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (cvogtilh)
      ၁၆:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၅၀). . 172.69.54.150 (ဆွေးနွေး) (hinyebxz)
     ၁၆:၄၅  User:141.101.76.91‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၂၅၉). . [141.101.104.50‎; 141.101.105.79‎ (၂×)]
      ၁၆:၄၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၉). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (секс игры бесплатно)
      ၁၅:၅၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၈၂). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (кэти перри лучшие песни слушать онлайн)
      ၁၅:၂၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၀၄). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (Септики в Нижнем Новгороде)
     ၁၆:၂၃  User:141.101.105.9‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၇၁). . [141.101.104.140‎; 141.101.104.50‎; 141.101.105.79‎]
      ၁၆:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၃). . 141.101.105.79 (ဆွေးနွေး) (pwmhdfvl)
      ၁၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၈၈). . 141.101.104.140 (ဆွေးနွေး) (ljhbzsig)
      ၁၅:၂၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆). . 141.101.104.50 (ဆွေးနွေး) (bigdjdhy)