လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၂၅ ဇွန် ၂၀၁၉ ၀၂:၃၁ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၂၄ ဇွန် ၂၀၁၉

အသစ်    ၁၂:၀၆  User:ChristenBergstrom545‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၀). . 141.101.104.204 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၂:၀၆  ChristenBergstrom545‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၀၀). . 141.101.105.27 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၂:၀၅  User:HennesseyAllard693‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၅). . 141.101.77.53 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၂:၀၅  HennesseyAllard693‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၅). . 172.69.54.72 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၂:၀၁  User:PierretteWentzel151‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၃၆). . 141.101.104.142 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၂:၀၁  PierretteWentzel151‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၃၆). . 141.101.77.185 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၈  User:MarquitaYount107‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၅). . 141.101.77.125 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၈  MarquitaYount107‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၅). . 172.69.54.72 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၅  User:MinyardDimmick469‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၃). . 141.101.77.83 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၅  MinyardDimmick469‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၃). . 141.101.77.83 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၀  User:KampWallace551‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၅၈). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၅၀  KampWallace551‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၅၈). . 141.101.104.142 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၈  User:ArmesWithers311‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၉၈). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၈  ArmesWithers311‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၉၈). . 172.69.54.156 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၆  User:MastersonWilloughby503‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၆). . 141.101.77.83 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၆  MastersonWilloughby503‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၆၁၆). . 141.101.77.125 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၀  User:IliseGayden440‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၈၉). . 141.101.105.27 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၄၀  IliseGayden440‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၈၉). . 141.101.77.185 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၈  User:TalbottBrien804‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၇). . 141.101.104.86 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၈  TalbottBrien804‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၇၇). . 141.101.77.185 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this tool t..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၆  User:JennettePalma169‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၅၄). . 141.101.77.125 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၆  JennettePalma169‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၅၄). . 141.101.104.204 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this device..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၄  User:SchulzEanes802‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၄). . 172.69.54.168 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၄  SchulzEanes802‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၅၆၄). . 162.158.111.4 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၀  User:ReddenGingrich506‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၈). . 172.69.55.181 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၃၀  ReddenGingrich506‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၄၉၈). . 141.101.104.236 (ဆွေးနွေး) ("Â. Mazen Otabashi Welcome to this softwa..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၁၇  User:HartmanIbanez484‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၃). . 141.101.104.236 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ Onlin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၁၇  HartmanIbanez484‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၃). . 141.101.77.83 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ Onlin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၁၄  User:SamariaLarock117‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၉). . 141.101.77.185 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၁:၁၄  SamariaLarock117‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၉). . 141.101.77.185 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၅၉  User:ShepherdDarr942‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၅). . 141.101.104.208 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ On-li..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၅၉  ShepherdDarr942‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၀၅). . 172.69.54.156 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ On-li..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၇  User:SiegelCancel44‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၃). . 141.101.105.27 (ဆွေးနွေး) ("On-line Gambling Quarterly Journal NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၄၇  SiegelCancel44‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၃). . 141.101.104.204 (ဆွေးနွေး) ("On-line Gambling Quarterly Journal NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၉  User:RoundsEisele682‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၃). . 141.101.104.98 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၉  RoundsEisele682‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၃). . 172.69.54.36 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၇  User:LirianoVaughan816‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၃၃). . 172.69.54.156 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ Onlin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၁၇  LirianoVaughan816‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၃၃). . 172.69.54.36 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Journal NJ Onlin..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၅  User:EnrikaSawicki730‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၄). . 141.101.104.86 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ Onl..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၁၀:၀၅  EnrikaSawicki730‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၄). . 141.101.105.27 (ဆွေးနွေး) ("On-line Playing Quarterly Magazine NJ Onl..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၅၉  User:CynthyPark256‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၁၅). . 162.158.90.63 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Journal NJ On-l..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၅၉  CynthyPark256‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၁၅). . 162.158.91.164 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Journal NJ On-l..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၅၅  User:RowleyMacpherson259‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၃). . 141.101.77.83 (ဆွေးနွေး) ("On-line Gambling Quarterly Magazine NJ On..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၅၅  RowleyMacpherson259‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၄၃). . 172.69.54.156 (ဆွေးနွေး) ("On-line Gambling Quarterly Magazine NJ On..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၄၅  User:GlidewellMauk702‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၆). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၄၄  GlidewellMauk702‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၅၆). . 172.69.55.193 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၄၀  User:ViolanteBivens297‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၆). . 141.101.104.98 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Magazine NJ Onli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၄၀  ViolanteBivens297‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၂၆). . 172.69.54.108 (ဆွေးနွေး) ("Online Playing Quarterly Magazine NJ Onli..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၂၈  User:BaldwinVelasco347‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၅). . 141.101.104.150 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)
အသစ်    ၀၉:၂၈  BaldwinVelasco347‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၂၃၇၅). . 141.101.104.126 (ဆွေးနွေး) ("Online Gambling Quarterly Magazine NJ On-..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်)