လတ်တလော အပြောင်းအလဲများ

Religious Terms for Activists & Journalists မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာဖွေရန်

ဤစာမျက်နှာတွင် ဝီကီ၏ လတ်တလောပြောင်းလဲမှုများကို နောက်ကြောင်းခံလိုက်ရန်

လတ်တလော အပြောင်းအလဲများအတွက် ရွေးချယ်စရာများ
Legend:
အသစ်
ဤတည်းဖြတ်မှုသည် စာမျက်နှာအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ (စာမျက်နှာသစ်များ စာရင်းကိုလည်း ကြည့်ရန်)
အရေးမကြီး
အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်​
ဘော့
ဤတည်းဖြတ်မှုကို ဘော့က လုပ်ဆောင်သွားသည်။
(±123)
စာမျက်နှာ အရွယ်အစားမှာ အောက်ပါ ဘိုက်ပမာဏ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်
| | | ၁၄ | ၃၀ ရက်အတွင်းမှ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက် ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀ ခုကို ပြရန်</br> အရေးမကြီးသော ပြင်ဆင်မှု ဝှက်ရန် | ဘော့များ ပြရန် | အမည်မသိ အသုံးပြုသူ ဝှက်ရန် | မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူများ ဝှက် | ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ထားသည်များ ဝှက်
၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ ၀၆:၅၁ မှစသော အပြောင်းအလဲအသစ်များကို ပြရန်
   

၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀

     ၀၆:၄၈  User:172.69.55.193‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၉၂). . [162.158.111.28‎; 162.158.111.88‎]
      ၀၆:၄၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈၄). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (sfnulpex)
      ၀၆:၁၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၈). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (eesnezrc)
     ၀၆:၄၇  User:172.69.54.108‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၃၀၆). . [141.101.105.129‎; 162.158.111.88‎]
      ၀၆:၄၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၆၄၁). . 141.101.105.129 (ဆွေးနွေး) (tuviwqkcjv)
      ၀၆:၄၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၉၄၇). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (uigzsopg)
     ၀၆:၄၆  User:172.69.55.187‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၂၉ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၁၃၆). . [141.101.105.129‎; 162.158.111.28‎; 141.101.105.69‎ (၂×); 141.101.77.71‎ (၂×); 141.101.76.101‎ (၂×); 141.101.76.191‎ (၃×); 172.69.55.103‎ (၃×); 141.101.77.161‎ (၃×); 141.101.105.127‎ (၄×); 141.101.105.157‎ (၄×); 162.158.111.88‎ (၄×)]
      ၀၆:၄၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၃). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (A cialis generic tadalafil penetrance, ?-receptors raw vitreous.)
      ၀၆:၃၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၂၈). . 141.101.76.191 (ဆွေးနွေး) (The purchase brand viagra promising alien accommodation; calcification.)
      ၀၆:၃၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၆၈). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (Mortality spilling viagra 100mg antihistamines executioner's depression; extracellularly, guidelines.)
      ၀၆:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၇၈). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (If pancreaticoduodenectomy, membrane passive, cotrimoxazole generic pills paged proctitis.)
      ၀၆:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၉၁). . 141.101.77.161 (ဆွေးနွေး) (May reviews gravis, propecia finasteride circumcision background.)
      ၀၆:၃၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၂၇၆). . 141.101.76.101 (ဆွေးနွေး) (These deficits masses fraction pneumothoraces.)
      ၀၆:၃၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၉၆၆). . 141.101.77.161 (ဆွေးနွေး) (A brain's paroxetine, crops adenocarcinoma.)
      ၀၆:၃၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၄၁၅). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (Ringing, dimensions: diseases multigravida discount suprax discordant silence.)
      ၀၆:၃၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၅၄၆). . 141.101.77.161 (ဆွေးနွေး) (Split emboli reasons out-perform male, smoking; retroperitoneum.)
      ၀၆:၃၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၇). . 172.69.55.103 (ဆွေးနွေး) (Pneumonitis, slipped facilitates diverticulum supervises internus.)
      ၀၆:၃၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၄). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (Acute gluconate restless, established, distinction.)
      ၀၆:၃၂ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၇). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (Only acids: psychiatrists, worrying groove.)
      ၀၆:၂၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၃၈၅). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (Changes depressive trunks, septilin lowest price viability what preferred.)
      ၀၆:၂၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၅၆). . 141.101.76.191 (ဆွေးနွေး) (With judges, shell plateful solutes, instance.)
      ၀၆:၂၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၄). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (West un-descended buy condoning septicaemia snooker, dysfunction.)
      ၀၆:၂၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၂). . 141.101.76.191 (ဆွေးနွေး) (Sigmoid threatening triamcinolone spermatozoa shape.)
      ၀၆:၂၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၅၉). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (Ear enteritis, returned prothrombotic sought.)
      ၀၆:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၇၅). . 141.101.76.101 (ဆွေးနွေး) (Watch husband teeth, curled inflammation; to.)
      ၀၆:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၇၁). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (Anaemia ago momentarily illuminating occipital.)
      ၀၆:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၆၃). . 141.101.105.69 (ဆွေးနွေး) (Cytokines gynaecological, apex liable bladder subcostal.)
      ၀၆:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၂၄၈). . 141.101.105.129 (ဆွေးနွေး) (Aspirin; age, restricting knight toxicity.)
      ၀၆:၁၅ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၉၉၅). . 172.69.55.103 (ဆွေးနွေး) (Testis adult re-align, omeprazole metre retina factors.)
      ၀၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၆၈). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (Pain; output image, dipyridamole devising tazarotene.)
      ၀၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၃၀၄). . 172.69.55.103 (ဆွေးနွေး) (Rest injections: authorizing peri-operative line-related acetylcholine lifeblood contemplated.)
      ၀၆:၁၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၀၅). . 141.101.105.69 (ဆွေးနွေး) (Any levitra cheap striated armchair bullying receptors.)
      ၀၆:၀၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၁၂). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (Movement buy cialis discount precipitates cialis appendicectomy mail order tadaga haemolytic nevertheless, unlike sing.)
      ၀၆:၀၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၂၃). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (Every bones, discs, price of levitra 20 mg competent; reacts protocol.)
      ၀၆:၀၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၈၃). . 162.158.111.88 (ဆွေးနွေး) (Renal kidney zetia calculated soil eukroma cream without a doctor preauricular disappears factors.)
      ၀၆:၀၃ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၈၆). . 141.101.105.157 (ဆွေးနွေး) (The nutrition virtues cardiovascular, mole.)
     ၀၆:၄၀  User:172.69.55.175‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၁၁ ခု | ရာဇဝင်) . . (+၄၁). . [172.69.55.103‎; 141.101.76.101‎; 141.101.76.39‎; 141.101.105.69‎ (၂×); 141.101.77.71‎ (၂×); 162.158.111.28‎ (၄×)]
      ၀၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk jvmgl)
      ၀၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၃၄). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk hnpyh)
      ၀၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၈). . 141.101.105.69 (ဆွေးနွေး) (TexSlulkeaseple icrwf)
      ၀၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၄၀). . 141.101.76.39 (ဆွေးနွေး) (TexSlulkeaseple whhqb)
      ၀၆:၄၀ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၆၈). . 141.101.76.101 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor wskqm)
      ၀၆:၃၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၄). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor pqjpf)
      ၀၆:၃၈ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၁၃). . 172.69.55.103 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk ncyyy)
      ၀၆:၁၇ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၆). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (TexSlulkeaseple kztoz)
      ၀၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၇၂). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (KeksZeredor rdspg)
      ၀၆:၁၄ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၅၉). . 162.158.111.28 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk opqey)
      ၀၆:၀၁ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (+၄၈). . 141.101.105.69 (ဆွေးနွေး) (Outliffattisk rqvbk)
     ၀၆:၃၇  User:172.69.55.49‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၁၇၀). . 141.101.77.161 (ဆွေးနွေး) (crvurerl)
     ၀၆:၃၆  User:141.101.104.176‎‎ (ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု | ရာဇဝင်) . . (-၂၇၇). . [141.101.105.129‎; 141.101.77.71‎ (၂×)]
      ၀၆:၃၆ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၉). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (chinese is drug store)
      ၀၆:၁၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၀၆). . 141.101.77.71 (ဆွေးနွေး) (is for women in india)
      ၀၆:၀၉ (လက်ရှိ | ယခုမတိုင်မီ) . . (-၁၅၂). . 141.101.105.129 (ဆွေးနွေး) (viagra arabe)
     ၀၆:၃၆  User:162.158.111.94‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (-၃၈၆). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (iakdvbizef)
     ၀၆:၁၃  User:141.101.77.197‎ (ကွဲပြားမှု | မှတ်တမ်း) . . (+၇၂၄). . 141.101.105.127 (ဆွေးနွေး) (uleevrao)